Privacy- en klachtenbeleid

Praktijk voor Acupunctuur
Sabine Schmitz
Putgraaf 3
6411 GT Heerlen
tel.: 06 51 846 508
www.sabine-acupunctuur-limburg.nl
e-mail: info@sabine-acupunctuur-limburg.nl
KvK nr. 34327669

 

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) wordt verstrekt aan een (soms twee) bevoegd(e)(e) perso(o)n(en) voor de financiële administratie (boekhouding, verstrekken van een factuur/nota).

Voor de details van het Privacybeleid van de Acupunctuurpraktijk Sabine Schmitz zie hieronder.

Mijn dienstverlening is onderhevig aan de wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen, bijv. WGBO, Wkkgz, AVG.

Doel van de gegevensvastlegging

 • (para-)medische behandeling in de vorm van Klassieke Chinese geneeskunde
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en, indien van toepassing, zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

In uw dossier wordt genoteerd

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • (para-) medische gegevens
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts en/of andere behandelaars.

Bij minderjarigen < 16 jaar komt erbij

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek
 • ……

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt vooraf om uw toestemming gevraagd.

De Zorgnota

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling en het factuurnummer
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult
 • of u de nota reeds betaald hebt of nog zult betalen.

Uw rechten:

 • Bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Ik noteer uw toestemming in uw dossier;
 • Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe met uw persoonsgegevens omgegaan wordt bij mij* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Ik wijs u op mijn privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk melden aan de verantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens:
Sabine Schmitz

Putgraaf 3

6411 GT Heerlen

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:

 • Waarnemers
 • Stagiaires
 • Collega bezoekers
 • Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Deze personen hebben alleen toegang tot uw gegevens, als u hiervoor toestemming hebt gegeven in de behandelovereenkomst.

Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)
 • Ik gebruik beveiligde websites (SSL)
 • Ik neem niet deel aan Facebook en Whatsapp
 • De op mijn websites gebruikte cookies dienen uitsluitend voor technische doeleinden welke samenhangen met het gebruiksgemak van de sites.

Meldplicht datalekken

 • Ik beschik over een protocol datalekken.

Klachten

Indien u een klacht hebt, verzoek ik u, deze met mij te bespreken. Ik ben altijd bereid om hiervoor een afspraak met u te maken. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kunt u contact opnemen met de Stichting Zorggeschil, Postbus 132, 8430 AC Oosterwolde:
emailadres: info@zorggeschil.nl
Info: www.zorggeschil.nl

 

Disclaimer

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze privacyverklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.